dinsdag, augustus 01, 2006

Nieuwe spelling

Schrijf niet BTW-tarief maar wel btw-tarief
Aangepaste Woordenlijst Nederlandse Taal vandaag van kracht

Voortaan leest u niet langer over BTW-tarieven en on-lineverbindingen, maar over btw-tarieven en onlineverbindingen. Dat de afkorting van belasting op de toegevoegde waarde niet langer met hoofdletters wordt geschreven en online voortaan één woord is, is het gevolg van een actualisering van de officiële spelling van het Nederlands. Die gaat vandaag officieel in.

In Vlaanderen en Nederland wordt vandaag de aangepaste Woordenlijst Nederlandse Taal, beter bekend als het Groene Boekje, van kracht. Het gaat niet om een nieuwe spelling, maar om een beperkte aanpassing en een kleine aanvulling van de spelling die op 1 september 1997 werd ingevoerd. De regering van Vlaanderen en van Nederland, die daarvoor samenwerken in de Nederlandse Taalunie, waren het in het najaar van 1994 eens geworden over een herziening van de spellingregels uit 1954. Er kwam een einde aan de dubbelspelling voor woorden van vreemde herkomst. De progressieve spelling (kontrakt) moest de duimen leggen voor de voorkeurspelling (contract). De regels voor de tussenletters -n- en -s- werden anders geformuleerd, die voor het liggend streepje, het trema en de apostrof werden verduidelijkt en op enkele onderdelen vereenvoudigd.

De aanpassing van de Woordenlijst was nodig omdat nogal wat woorden in het Groene Boekje uit 1995 in tegenspraak waren met de regels die in de leidraad waren geformuleerd en woordenboeken soms uiteenlopende spelwijzen gebruikten. De regels voor het aan elkaar schrijven van woorden, het gebruik van hoofdletters, het schrijven van afkortingen en het schrijven van Engelse woorden werden aangevuld of verduidelijkt.

Ten slotte heeft de Taalunie een omstreden uitzonderingsregels voor de tussen-n in samenstellingen van een dierennaam en een plantkundige naam geschrapt: gedaan dus met paardebloem en kattekruid, voortaan geldt de algemene regel en schrijven we dus paardenbloem en kattenkruid.

TE INGEWIKKELD
De officiële spelling is alleen verplicht voor de overheid en het onderwijs. Ze wordt ook gebruikt door de uitgevers van woordenboeken, naslagwerken en schoolboeken, door de spellingcontrole van Microsoft Office en door de Vlaamse kranten.

Niet iedereen is tevreden met de aangepaste Woordenlijst. Half augustus brengen het Genootschap Onze Taal en enkele Nederlandse dag- en weekbladen het Witte Boekje op de markt. Ze vinden de regels van het Groene Boekje te ingewikkeld en zeggen dat hun spelling nauwer aansluit bij het taalgevoel van de gebruiker.

Bron: http://taalunieversum.org/

Geen opmerkingen: