woensdag, juli 12, 2006

Taalontwikkeling van 0 tot 5 jaar

Taalbegrip
Het ontvangen van een boodschap. Het receptieve aspect van de communicatie.
- Lexicaal begrip = begrip van woorden
- Morfosyntactisch begrip = begrip van grammatica, de taalvorm

Ontwikkeling
0;9 – 1;0 jaar --- Situatief taalbegrip
1;0 – 1;6 jaar --- Begrip van losse woorden
1;6 – 1;9 jaar --- Begrijpt ‘wat is dat ?’ vragen
1;9 – 2;0 jaar --- Begrip van 300 of meer woorden
2;0 – 2;9 jaar --- Begrip van combinaties van woorden
2;9 – 3;0 jaar --- Begrip van 500 – 900 woorden
3;0 – 3;6 jaar --- Begrip op basis van semantische strategie
3;6 – 3;9 jaar --- Begrip van 1200 – 2000 woorden
4;0 – 4;6 jaar --- Zinsbegrip
4;6 – 5;0 jaar --- Aandacht voor verhaal en beantwoording van eenvoudige vragen over het verhaal


Taalproductie
Het zenden van een boodschap. Het expressieve aspect van de communicatie.
* Pragmatiek = Hoe je je taal gebruikt. Het gebruik van je woorden/taal in situaties (taalgebruik).
- Communicatieve functies
- Spreken buiten hier-en-nu
- Converstaievaardigheden

* Lexicon en semantiek = Woordenschat en de betekenis van woorden/van de gebruikte woordenschat.
- Lexicon = woordenschat
- Semantische relaties
- Verhaalopbouw

* Morfosyntaxis = De grammatica
- Morfologie = Vormenleer. De vormveranderingen die woorden ondergaan als ze in verschillende syntactische context gebruikt worden of op een andere manier een betekenisverandering ondergaan. (Bijvoorbeeld leeuw - leeuwin of kijk – keek - gekeken of groot – grote)
- Syntaxis = De zinsbouw (Bijvoorbeeld de persoonsvorm staat meestal op de tweede plek in de zin)

Ontwikkeling
1;0 – 1;9 jaar --- Eenwoorduiting
1;9 – 2;3 jaar --- Tweewoordenzin
2;3 – 2;9 jaar --- Meerwoordenzin
2;9 – 3;3 jaar --- Zinnen van drie en vier zinsdelen
3;3 – 4;0 jaar --- Zinnen van meer dan vier zinsdelen
4;0 – 5;0 jaar --- Samengestelde zinnen en verhalen vertellen

Literatuur
Reader: Ontwikkelingen van 0-5 jaar vanuit logopedisch perspectief. Hogeschool Utrecht, faculteit Gezondheidszorg.

Werkboek jaar 1 - blok A - PP2: Observeren.

Bilo, R.A.C., Voorhoeve, H.W.A., Koot, J.M. (2003). Kind in ontwikkeling. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.

Geen opmerkingen: